Het werk van een Sociaal Werker A Jeugd binnen MEEVivenz

De Sociaal Werker A met kernprofiel Jeugd kan zich verbinden met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Samen met het gezin zoeken naar de beste aanpak en met hen werken aan hoop, herstel en perspectief. Dat gebeurt veelal vanuit een ambulante setting bij bewoners thuis, of andere vindplaatsen zoals bijvoorbeeld (voor)scholen, buurt of op straat. Het gaat om het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd.

De Sociaal Werker A met kernprofiel Jeugd ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie met oog voor het veilig opgroeien van het kind of jongere. Het gaat om het samenwerken, verbinden en met elkaar kijken hoe de hulp voor de gezinnen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen vormgeven.

De Sociaal Werker A met kernprofiel Jeugd is vaak onderdeel van het Jeugdteam of Sociaal Team wat inhoudt dat er een brede basis is met Jeugd als specialisme. De taken variëren van het zelf uitvoeren van interventies naar een meer adviserende rol.

Bieden van omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning

 • Je hebt korte lijnen met (andere) sociale teams en welzijnsorganisaties
 • Je weet mensen in de wijk of op school aan elkaar te verbinden
 • Je biedt of organiseert (preventieve) groepsinterventies op school en/ of in de wijk
 • Je versterkt het (vroeg)signalerend en ondersteunend vermogen van scholen en aanbieders van vrijetijdsbesteding aan jeugd
 • Je doorziet verhoudingen en anticipeert op verandering bij zowel de omgeving als op individueel niveau
 • Je geeft voorlichting(smateriaal) en/ of deskundigheidsbevordering door middel van trainingen en/ of groepswerk aan individuen, ouders, scholen, overheden en instellingen en begeleidt hierin

 

Bieden van collectieve en/of individuele hulp- en ondersteuning

 • Je begeleidt het volledige of een gedeelte van het traject en het proces van de jeugdige, jongere, ouders en- of het systeem, variërend van voorlichting tot eventueel casusregie, van preventie tot multiproblem.
 • Je biedt opvoedondersteuning die bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren.
 • Je bepaalt samen met de betrokkenen waar je naartoe werkt en stelt een doel vast. Je stelt waar nodig samen met de jeugdige/ jongere, het gezin, schoolprofessionals of het betrokken netwerk een plan van aanpak op, ondersteunt bij de uitvoering van het plan en het stelt het plan waar nodig bij.
 • Je begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties ter versterking van het gezin/systeem en legt deze ter toetsing voor aan het team met relevante betrokkenen.
 • Je signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind(eren)/ de jongere(n) en hun omgeving in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. Je intervenieert in crisissituaties en handelt volgens de richtlijnen van de Meldcode
 • Je draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Het observeren van het kind(eren)en/ of de jongere(n) en het zo nodig schrijven van observatieverslagen
 • Je werkt aan het versterken van de eigen kracht van het gezin en de omgeving en benut deze optimaal. Je benut sociale netwerken zodat de jeugdige/ het gezin de zorg en aandacht krijgt die nodig is binnen het eigen systeem en omgeving
 • Je beoordeelt wanneer inzet van andere professionals en/ of specialisten noodzakelijk is. Je hebt hierin de regierol ten aanzien van werkafspraken met de eventueel bij het plan betrokken specialisten en andere professionals en organiseert collegiale overleggen
 • Je biedt mogelijkheden voor het vinden van een positief en reëel toekomstperspectief
 • Je speelt in op de leefwereld van jongeren in hun vrije tijd en ontwikkelt van daaruit vertrouwensrelaties met (groepen) jongeren
 • Je bevordert participatie en stimuleert jongeren om zelf mee te doen, te organiseren en te beslissen

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.