Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo

In de Wmo staat dat gemeenten de beschikbaarheid van adequate, onafhankelijke cliëntondersteuning moeten verzorgen.

Cliënten hebben dus recht op een cliëntondersteuner, bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek. De gemeente bepaalt zelf de wijze waarop zij deze taak invult. MEE vult deze taak van gemeenten graag voor en samen met hen in.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een groot aantal consulenten van MEE werkt vanuit een gemeentelijk wijkteam. Zij helpen een inwoner met een hulpvraag bij het maken van keuzes op diverse levensterreinen of bij het oplossen van een probleem. Eerst wordt gekeken naar wat iemand zelf kan, daarna wordt iemands sociale netwerk in kaart gebracht en waar nodig geactiveerd en uitgebreid.

Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Vaak gaat het dan om praktische ondersteuning, sociaalemotionele of (opvoedkundige) gezinsondersteuning.

Onafhankelijkheid
Cliëntondersteuning wordt door gemeenten op verschillende manieren gepositioneerd. Soms is een cliëntondersteuner adviserend lid van een wijkteam en indiceert deze zelf niet voor maatwerkvoorzieningen. De gemeente beslist over de beschikking. Dan is de cliëntondersteuner geheel onafhankelijk gepositioneerd. Soms geeft de cliëntondersteuner ook beschikkingen namens de gemeente af. Dit als een cliënt hierom vraagt en de gemeente met ons de afspraak heeft dat wij dit mogen aanbieden. 

Hoe werkt een cliëntondersteuner van MEE?

Onze cliëntondersteuners staan naast iemand met een hulpvraag, kijken integraal en levensbreed en dragen bij aan het versterken van de eigen kracht. Ze brengen hun expertise over mensen met een beperking in. Hun expertise draagt optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet:

 • Ze herkennen en erkennen beperkingen en de cliënt kan rekenen op begrip voor en inzicht in de gevolgen van de beperking
 • Ze bieden levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning
 • Ze leggen verbindingen tussen de inwoner/cliënt en diens omgeving
 • Ze zoeken naar balans tussen verschillende belangen
 • Ze zijn professioneel en onderhouden hun deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking en cliëntondersteuning door scholing
 • Ze werken met een grote mate van zelfstandigheid

Wat als er verschil van mening is over de hulp die nodig is?
Zijn er vragen of is er een probleem bij de toekenning vanuit het sociaal wijkteam? Komen inwoner/cliënt en gemeente/wijkteam er niet uit of is er verschil van mening over de hulp die nodig is? Het wijkteam/gemeente kan ook daarvoor MEE inschakelen; we zetten dan een cliëntondersteuner in. Deze consulenten werken onafhankelijk.

Het werk wat ik mag doen is erg divers

Als ruim 15 jaar werk ik met veel plezier voor MEEVivenz.
Het werk wat ik mag doen is erg divers.

 • Een gezin ondersteunen waarin we werken volgens de sociale netwerkversterking.
 • Een collega die met een vraag komt rondom autisme.
 • Training geven aan kinderen met een broertje of zusje met een beperking.
 • Trainingen geven aan collega’s die meer willen weten over LVB of autisme, hoe je werk eruit ziet als (O)CO, of hoe SNV werkt.
 • Inzicht krijgen in je eigen drijfveren door gebruik te maken van Profile Dynamics.

Kortom, zoveel mogelijkheden om zelf te ontplooien en mee te werken aan de ontplooiing van cliënten en collega’s. Op naar nog 15 jaar MEEVivenz.

Herman Wieringa
Clientondersteuner Sociaal team Leerdam
Trainer en coach MEEK2

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

MEE levert Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) aan mensen met een indicatie voor langdurige zorg zoals die opgenomen is in de Wet langdurige zorg (Wlz).

OCO Wlz
Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Cliënten kunnen een beroep doen op MEE. Zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars wijzen cliënten op hun recht op cliëntondersteuning. Wlz voor cliënten

De diensten die MEE levert zijn:

– Informatie en advies
– Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
– Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende langdurige zorg
– Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
– Bemiddeling als de zorgaanbieder de zorg niet conform verwachting en afspraken levert
– Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
– Ondersteuning bij herindicatie

 

 

 

Het verhaal van Indra

Het verhaal van Laetitia en Indra “Al sinds haar kindertijd hebben we begeleiding bij onze oudste dochter Indra”, vertelt Laetitia. “Door haar ADHD en Autisme heeft ze haar emoties niet goed in de hand. Omdat Indra bijna 18 werd, zocht ik contact met MEE. Want op dat moment gaat ze over van Jeugdzorg naar de Wmo, en verandert er veel.

Alles moet opnieuw aangevraagd worden en ook financieel werkt het anders. De Onafhankelijke Cliëntondersteuner heeft ervoor gezorgd dat Indra compleet gescreend is via een onafhankelijk onderzoek om haar mogelijkheden in beeld te brengen. Met dat rapport kunnen we vervolgens onderbouwd onze aanvraag neerleggen bij de gemeente. Wat ik zie is dat de OCO écht kijkt naar mijn kind en een advies geeft dat bij haar past. Ze heeft bovendien oog voor mij als ouder en voor ons als gezin. Heel waardevol, want het is soms niet makkelijk. Ik ben heel blij met de ondersteuning. Ik sta er niet alleen voor!”

OCO kijkt écht naar mijn kind en een advies geeft dat bij haar past

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.

MEE

MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

MEEVIVENZ

MEE Plus en Vivenz werken inmiddels al intensief samen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en daar komt nu een logisch vervolg op: het samengaan in één organisatie.
Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt.
Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk. Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek.