Mantelzorgen doe je niet alleen

Zorgen voor een ouder, kind, ander familielid of vriend die hulp nodig heeft door een beperking, aandoening of ziekte is vaak vanzelfsprekend. Toch kan het ook soms lastig zijn. Hoe combineer je de zorg met school, studie of werk. Hoe houd je ook tijd over voor jezelf? Hoe voorkom je dat je overbelast raakt? MEE Mantelzorg zet haar expertise en jarenlange ervaring in om mantelzorgers en professionals te ondersteunen.

De Sociaal Werker A Mantelzorg binnen MEEVivenz

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan naasten met een fysieke, verstandelijke en/of (sociaal)psychische beperking. De zorg overstijgt de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten.

Je draagt bij aan het welbevinden en de maatschappelijke participatie van mantelzorgers met als doel dat de mantelzorger in balans blijft, eigen regie behoudt en overbelasting wordt voorkomen, dan wel verholpen.

De ondersteuning wordt vormgegeven vanuit vier pijlers:

 • Vinden_Vroegtijdige herkenning van mantelzorgers
 • Verlichten_Op maat ondersteunen van mantelzorgers
 • Versterken_Versterken van de positie van mantelzorgers
 • Verbinden_Realiseren van een goed samenspel tussen mantelzorgers en overige actoren

Bieden van omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning

 • Je draagt actief bij aan de bewustwording van de samenleving om de mantelzorger te (h)erkennen en zich flexibel op te stellen in het belang van de mantelzorgers
 • Je bent in staat nieuwe (groepen) mantelzorgers te bereiken, met daarbij aandacht voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mantelzorgers van mensen met dementie, ggz, jongeren en een niet westerse achtergrond
 • Je geeft voorlichting(smateriaal) en deskundigheidsbevordering aan individuen, groepen, overheden en instellingen en begeleidt hierin
 • Je bevordert de toegankelijkheid en toerusting van algemene voorzieningen voor mantelzorgers
 • Je bent belangenbehartiger voor mantelzorgers richting overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Je signaleert ontwikkelingen, knelpunten en trends en vertaalt deze in doelen ter verbetering van de positie van mantelzorgers
 • Je onderhoudt contacten met beroepskrachten, ketenpartners en vrijwilligers uit het werkveld.

 

Bieden van collectieve en/of individuele hulp- en ondersteuning

 

  • Je geeft informatie en advies aan individuele mantelzorgers en groepen
  • Je brengt de zorgbalans in kaart, stelt met de mantelzorger een ondersteuningsplan op en voert dit gezamenlijk uit waarbij de methodiek Sociale Netwerk Versterking gebruikt wordt
  • Je bent expert op het gebied van complexe mantelzorgondersteuning en is vanuit die rol vraagbaak voor collega’s binnen de sociale wijkteams en andere partijen
  • Je initieert, ondersteunt en begeleidt groepen door middel van voorlichting, cursussen en documentatiemateriaal
  • Je draagt afhankelijk van de vraag actief bij aan de waardering van mantelzorgers door gemeenten
  • Je ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe (mantelzorg gerelateerd) projecten
  • Je faciliteert en ondersteunt groepen bij het organiseren en begeleiden van ontmoetingsdagen
  • Je coördineert de inzet van respijtzorg, werft en stuurt de respijtvrijwilligers en regelmaatjes aan

Wat kun je nog meer van ons verwachten

 

Expertise Centrum Sociaal werk

Een aanstekelijke ontmoeting met mensen met passie voor het vak
Op zoek naar een team dat samen met jou je kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level kan brengen? Dan zitten we graag even rond de tafel (of via Teams natuurlijk) met je. Want het is met passie én visie dat we er elke dag ten volle voor gaan om jullie te faciliteren en te inspireren tot meer vakbekwaamheid.

 

Vacatures: Mooi werk met impact op vele vakgebieden

Als een van de grootste werkgevers binnen het Sociaal Domein biedt MEEVivenz een enorme diversiteit aan werk.

Bekijk hier jouw mogelijke nieuwe carrière stap. Of lees de verhalen van jouw toekomstige collega’s en ontdek de impact van hun werk op vele vakgebieden.

MEE

MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

MEEVIVENZ

MEE Plus en Vivenz werken inmiddels al intensief samen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en daar komt nu een logisch vervolg op: het samengaan in één organisatie.
Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie zijn we vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen de regio. Hierdoor kunnen we de dienstverlening van onze professionals versterken en efficiënter maken en spelen we pro-actief in op de maatschappelijke en bestuurlijke vraag om één aanspreekpunt.
Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk. Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek.