MEEVivenz zet in op nieuwe samenwerkingen en op het ontwikkelen van innovatieve manieren om kwalitatieve ondersteuning te bieden aan inwoners

Terwijl de maatschappij steeds digitaler en complexer wordt voor een groeiende groep mensen blijft MEEVivenz bouwen aan een ‘inclusieve samenleving’.

Maatschappelijke thema’s en sociale vraagstukken zoals (energie)armoede, schuldenproblematiek, ondermijnende criminaliteit, de betaalbaarheid van de zorg, zien we toenemen. Daarnaast ervaren we krappe financiële kaders, regeldruk, stijgende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt. Dit maakt dat innovatie in het sociaal domein een must is.

We verbeteren, vernieuwen en innoveren elke dag. In projecten en binnen reguliere opdrachten. Technologische innovatie kan bijdragen aan deze uitdagingen, maar alles hangt samen met de toepasbaarheid van deze oplossingen in de praktijk en de mate waarin de oplossing passend is bij veel kwetsbare doelgroepen. Voor veel wijkteams en sociale professionals van MEEVivenz is het inmiddels een opdracht om maatschappelijke vraagstukken in nauwe samenwerking met verschillende organisaties aan te pakken. Daarvoor ontwikkelen we integrale klantroutes. Ook werken we samen met een diversiteit aan partijen in de keten, waaronder scholen, GGD, zorgpartijen, welzijnspartijen, zorgverzekeraars, justitie en politie aan thema’s op het gebied van zorg en veiligheid.

Blended Hulpverlening

MEEVivenz zet in op nieuwe samenwerkingen in het sociaal domein en daarbuiten en op het ontwikkelen van innovatieve manieren om kwalitatieve ondersteuning te bieden aan inwoners. Een voorbeeld daarvan is Blended Hulpverlening. Daarin combineren we fysiek en digitaal werkmethodes die ons in staat stellen om ook preventief en efficiënt ondersteuning te bieden.

Er zijn diverse digitale tools in ontwikkeling die burgers kunnen ondersteunen op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid. Dit gaat niet vanzelf en vraagt vaak ook om ondersteuning van kwetsbare burgers op digi-vaardigheden.  Onderzoeken en ontwikkelen in innovatieprojecten doen we veelal in samenwerking met o.a. universiteiten, kennisinstituten, zorg- en welzijnspartijen, participatiebedrijven, technologiebedrijven en niet te vergeten met ervaringsdeskundigen.

Innovatieprojecten worden voor de start veelal gefinancierd vanuit landelijke subsidies. Kern van de projecten is dat deze aansluiten op de mogelijkheden en de leefwereld van de kwetsbare burgers, passen bij de opdracht van MEEVivenz en dat werkwijzen en methodieken ontwikkeld worden die geïntegreerd geborgd worden in de ondersteuning en de projectstatus ontstijgen.

Ik informeer u graag verder

Annemarie de Vries
Innovatie Manager
MEEVivenz